Pridajte sa k vA?zve – Zastavte predaj KamennAi??ho nA?mestia!

NedovoA?me predaj KamennAi??ho nA?mestia! Pridajte sa k otvorenAi??mu listuAi??primA?torovi Bratislavy aj vy! Ak sa chcete pripojiA? k signatA?rom vA?zvy, vyplA?te formulA?r pod textom!

OtvorenA? list primA?torovi Bratislavy doc. RNDr. Milanovi FtA?A?nikovi, Csc. a poslancom mestskAi??ho zastupiteA?stva

 

V mene niA?A?ie uvedenA?ch obA?ianskych zdruA?enAi??, organizA?ciAi?? i jednotlivcov a obyvateA?ov Bratislavy, sa na VA?s obraciame s vA?zvou na zastavenie predaja verejnAi??ho priestoru na Kamennom nA?mestAi?? v Bratislave, keA?A?e do programu rokovania mestskAi??ho zastupiteA?stva dA?a 24. 10. 2013 bol v bode A?. 22 zaradenA? nA?vrh na predaj pozemkov nA?mestia vo vlastnAi??ctve mesta sA?kromnAi??mu investorovi.

Ako organizA?cie zdruA?ujA?ce odbornAi??kov v oblasti rozvoja mestskA?ch priestranstiev, histA?rie a teA?rie architektA?ry a A?irokA? laickA? verejnosA? participujA?cu na rozvoji predmetnej cialis recommended dosage, cheap viagra usa. lokality, ako aj uA?Ai??vateA?ov tohto dA?leA?itAi??ho priestoru v centre Bratislavy, povaA?ujeme za nevyhnutnAi?? VA?s upozorniA? na nebezpeA?ie vyplA?vajA?ce z tohto kroku. Ak sa predaj nA?mestia zrealizuje, bude to bezprecedentnA? zA?sah do koncepcie verejnA?ch priestranstiev mesta a v dlhodobom horizonte vA?A?ne ohrozAi?? infraA?trukturA?lny, urbA?nny, ale najmAi?? sociA?lny rozvoj Bratislavy.

PlA?novanA? predaj ohrozuje existenciu nA?mestia, ktorAi?? je momentA?lne bez obmedzenAi?? aktAi??vne vyuA?Ai??vanAi?? A?irokou verejnosA?ou, navyA?e v poslednom obdobAi?? oA?ivovanAi?? niekoA?kA?mi obA?ianskymi iniciatAi??vami. Predajom sa poruA?Ai?? integrita centrA?lneho mestskAi??ho priestoru bezprostredne susediaceho s hmotnA?m architektonickA?m dediA?stvom, ktorAi?? na zA?klade aktivAi??t a vA?skumov odbornAi??kov dlhodobo aA?piruje na zA?pis medzi nA?rodnAi?? kultA?rne pamiatky SR. Predaj sA?kromnAi??mu vlastnAi??kovi bez jasnej predstavy o podobe jeho investiA?nA?ch zA?merov znemoA?nAi?? do budA?cnosti akA?koA?vek participA?ciu verejnosti a obyvateA?ov Bratislavy na podobe tohto priestoru a rovnako v tejto veci zviaA?e ruky samotnej samosprA?ve. NesystematickA? prAi??stup a neschopnosA? mesta zabezpeA?iA? starostlivosA? o tento verejnA? priestor vo vlastnej rAi??A?ii sa nesmie staA? argumentom na jeho odpredaj. Na zlepA?enAi?? verejnAi??ho priestoru sa mA?A?e podieA?aA? aj sA?kromnA? sektor, ale za vopred vymedzenA?ch pravidiel, adekvA?tnej regulA?cie a s konkrAi??tnym nA?vrhom.

Nepridajte sa k VaA?im predchodcom, ktorAi?? za podobnA?ch okolnostAi?? obrali obyvateA?ov Bratislavy o moA?nosA? rozhodovaA? o priestore, ktorA? vyuA?Ai??vali. NedopusA?te, aby sa hydrochlorothiazide no precription. scenA?r PKO a Podhradia zopakoval v samom srdci mesta, ktorAi?? je dnes aj napriek problAi??mom aktAi??vnym verejnA?m priestranstvom.

Sme za diskusiu o osude KamennAi??ho nA?mestia, avA?ak na A?estnej A?rovni, pri ktorej obyvatelia, ktorA?m je mesto domovom, budA? sA?A?asA?ou rozhodovania o jeho budA?cej podobe. Ako primA?tor mesta, prvA? medzi rovnA?mi, neberte obyvateA?om, ktorAi?? VA?m zverili mandA?t, to poslednAi??, A?o im ako uA?Ai??vateA?om mesta ostA?va: pA?du pod nohami. premarin 0.625 mg. Neoberajte obA?anov o verejnA? priestor, ktorA? uA?Ai??vajA?, ulice, ktorA?mi krA?A?ajA?, nA?mestia, na ktorA?ch sa stretA?vajA?. Zastavte predaj KamennAi??ho nA?mestia, nech nie je precedensom pre osud verejnAi??ho priestoru Bratislavy.

Na zA?klade vyA?A?ie uvedenAi??ho clomid aventis pharma. VA?s, vA?A?enA? pA?n primA?tor, poslanci a poslankyne mestskAi??ho zastupiteA?stva, A?iadame:

  • zastaviA? predaj KamennAi??ho nA?mestia v Bratislave s okamA?itou platnosA?ou,
  • zachovaA? verejnAi?? vlastnAi??ctvo a verejnA? charakter priestoru KamennAi??ho nA?mestia v plnej miere,
  • revitalizovaA? nA?mestie v rAi??A?ii mesta s participA?ciou A?irokej i odbornej verejnosti na procese jeho obnovy.

 

SignatA?ri vA?zvy:

 

Mgr. art. Martin ZaiA?ek - Archimera, o. z.

Mgr. art. Dominika BelanskA? - NA?mestie pre A?udAi??, obA?ianska iniciatAi??va

Mgr. Zoja DroppovA? – Spolok architektov Slovenska; Platforma StarAi?? Mesto

doc. Dr. Ing. arch. Henrieta MoravA?Ai??kovA? – DOCOMOMO Slovakia; Oddelenie architektA?ry AsSTARCH SAV

Mgr. Peter Szalay, PhD. – DOCOMOMO Slovakia; Oddelenie architektA?ry AsSTARCH SAV

Ing. arch. Nina BartoA?ovA?, PhD. - DOCOMOMO Slovakia; Oddelenie architektA?ry AsSTARCH SAV

M. arch. Ing. arch. MA?ria TopolA?anskA?, PhD. – DOCOMOMO Slovakia; Oddelenie

architektA?ry AsSTARCH SAV

Ing. arch. KatarAi??na AndrA?A?iovA?, PhD. – DOCOMOMO Slovakia; Oddelenie architektA?ry AsSTARCH SAV

Ing. KatarAi??na Ai??imonA?iA?ovA?, st. – Bratislava otvorene, obA?ianska iniciatAi??va; MV SZOPK Bratislava, o. z.

Ing. arch. Zora PauliniovA? – CyklokoalAi??cia, o. z., NA?mestie pre A?udAi??, obA?ianska iniciatAi??va

Branislav Bibel - NA?mestie pre A?udAi??, obA?ianska iniciatAi??va

Mgr. art. Zuzana A?A?A?iovA?, PhD. - NA?mestie pre A?udAi??, obA?ianska iniciatAi??va

Igor PolakoviA? – A?ivnostnAi??k, aktAi??vny obA?an

Ing. arch. Branislav LackoviA?, architekt

Ivor Ai??vihran - M_P_BA

MSc. Veronika KovA?csovA?, urbanistka

Mgr. art. Oto Hudec, vA?tvarnAi??k

Ing. arch. orthotricyclenwithoutrx. Marek Zajac, architekt

 

a A?alA?Ai?? obA?ania a obA?ianky.

 

Vyhradzujeme si non prescription ventolin. prA?vo dodatoA?nAi??ho doplnenia zoznamu signatA?rov verejnej vA?zvy.

 

V Bratislave, 20. 10. buy accutane 40 mg online. 2013

Comments are closed.