PlA?ny na rok 2013: Leto s nA?mestAi??m

ProstrednAi??ctvom priameho zapojenia verejnosti a v spoluprA?ci s mestom a A?alA?Ai??mi partnermi – kultA?rnymi, vzdelA?vacAi??mi inA?titA?ciami, sA?kromnA?m aj obA?ianskym sektorom – chceme postupne transformovaA? KamennAi?? nA?mestie na kvalitnA? mestskA? priestor. KonkrAi??tna podoba doA?asnA?ch intervenciAi?? vzAi??de z vA?sledkov architektonicko-dizajnAi??rskej sA?A?aA?e.

PredkladA?me plA?n konkrAi??tnych intervenciAi??, ktorAi?? okamA?ite oA?ivia nA?mestie. NaA?e nA?vrhy vychA?dzajA? z vypoA?utia nA?zorov obA?anov a podrobnA?ch analA?z fungovania nA?mestia.

Aszemie sme rozdelili do niekoA?kA?ch zA?n podA?a ich atmosfAi??ry, potrieb a typu A?prav, ktorAi?? sA? pre ne vhodnAi??. Pre rok 2013 odporA?A?ame sAi??riu A?ahko realizovateA?nA?ch zA?sahov a nA?slednA? aktivizA?ciu nA?mestia organizovanA?m programom. ZA?sahy, ktorAi?? navrhujeme, reA?pektujA? prirodzenAi?? peA?ie koridory na nA?mestAi?? a nemali by nenA?vratne deA?truovaA? A?iadnu A?asA? nA?mestia, naopak, mali by to byA? mobilnAi?? a dostatoA?ne flexibilnAi?? rieA?enia. NaA?Ai??m cieA?om je tA?mto spA?sobom zA?roveA? testovaA? najlepA?ie umiestnenie prvkov pre optimA?lne fungovanie priestoru.

buy tenormin no prescription.

cialis lowest price canada.

NavrhovanAi?? intervencie:

- Sedenie v tieni: rA?zne formy mobilnA?ch sedenAi??, stolAi??ky so stoliA?kami a tienenAi??m, laviA?ky, dizajnAi??rska laviA?ka okolo pavlownie

- ZeleA?: A?prava existujA?cej zelene, doplnenie o mobilnA? zeleA?, A?alA?ie trA?vnatAi?? plochy

- Plochy pre A?port a hry: stolnA? futbal, stolnA? tenis, A?ach…

- MobilnAi?? pA?dium pre malAi?? koncerty a kultA?rne podujatia

- otc substitute for prednisone. Street galAi??ria: mobilnAi?? stojany alebo vyuA?itie vA?kladov obchodnAi??ho domu

 

buy treatment for chlamydia.

 

A?asovA? harmonogram na rok 2013:

purchase viagra fast in australia, nympho max pill in india.

cost of viagra without insurance.

canadianmediciesnow.

Comments are closed.