O nA?s

Sme skupina architektov, A?tudentov a dobrovoA?nAi??kov, ktorA?m zA?leA?Ai?? na tom, ako vyzerajA? verejnAi?? priestory v naA?ich mestA?ch. Rozhodli sme sa venovaA? svoju energiu a A?as do zlepA?enia situA?cie na Kamennom nA?mestAi?? v Bratislave, ktorAi?? je v sA?A?asnosti jednA?m z najzanedbanejA?Ai??ch verejnA?ch priestorov. Spolu s A?uA?mi z miestnej komunity a spolu s A?alA?Ai??mi organizA?ciami sa snaA?Ai??me priniesA? na nA?mestie zaujAi??mavAi?? aktivity a zlepA?iA? jeho vzhA?ad, aby sa postupne stalo kvalitnA?m a prAi??jemnA?m priestorom – miestom pre A?udAi??.

V roku 2012 sme zorganizovali sAi??riu verejnA?ch diskusiAi?? a udalosA? DeA? pre nA?mestie (september 2012). PoA?as nich sme zozbierali cennAi?? podnety buying ventolin in italy. a nA?zory obyvateA?ov o ich predstave o sA?A?asnej i budA?cej podobe KamennAi??ho nA?mestia. V roku 2013 spolu s lokA?lnou komunitou a partnermi realizujeme priestorovAi?? intervencie a zaujAi??mavAi?? aktivity, ktorAi?? pomA?hajA? KamennAi?? nA?mestie pribliA?ovaA? predstave A?udAi?? o jeho adekvA?tnom vyuA?itAi?? a vzhA?ade.

 

dicyclomine. Ciele iniciatAi??vy:

PraktickAi??:

1. Ai??Ai??Ai?? OA?iviA? a skvalitniA? verejnA? priestor na Kamennom nA?mestAi?? ai??i?? centrA?lny, exponovanA? a frekventovanA? priestor
v bezprostrednej blAi??zkosti historickAi??ho jadra Bratislavy.
2. Ai??Ai??Ai??Ai??PridaA? miestu novA? vrstvu aktivAi??t, vyuA?itAi?? a komfortu, ktorAi?? podporia pobudnutie A?udAi?? v priestore.
3. Ai??Ai??Ai?? TvoriA? miesto s A?uA?mi pre A?udAi??: zapojiA? uA?Ai??vateA?ov a A?lenov komunity do procesu tvorby,
pomA?cA? A?udom posunA?A? sa z pozAi??cie pasAi??vnych prijAi??mateA?ov zmien, do role aktAi??vnych ovplynA?ovateA?ov svojho A?ivotnAi??ho prostredia.
4. Ai??Ai??Ai??Ai??VyuA?iA? fyzickAi?? zmeny priestoru ako katalyzA?tor A?irA?Ai??ch ekonomickA?ch, kultA?rnych a sociA?lnych zmien

VA?eobecnAi??:

1. Ai??Ai??Ai??Ai??RozvAi??jaA? metodiku participatAi??vneho plA?novania v prostredAi?? slovenskAi??ho mesta.
2. Ai??Ai??Ai??Ai??RozvAi??jaA? stratAi??giu tvorby trvalo udrA?ateA?nA?ch, prosperujA?cich a A?ivotaschopnA?ch miest a komunAi??t v kontexte slovenskAi??ho mesta.
3. Ai??Ai??Ai??Ai??PodporovaA? vznik a prispievaA? do verejnej diskusie o kvalite verejnA?ch priestorov v sA?vislosti s kvalitou A?ivota v meste.
4. Ai??Ai??Ai?? PodporiA? vytvA?ranie lokA?lnej identity, obrazu mesta a sunA?leA?itosti s verejnA?m priestorom.

 

NA?mestie pre A?udAi?? zastupujA?:

 

 

 

 

 

 

canadian pharmacy in north miami beach.

 

 

 

 

 

 

 

betnovate n cream in pakistan.

Mgr. art. Dominika BelanskA? – architektka a A?urnalistka. Venuje sa architektA?re, verejnA?m priestorom a ich participatAi??vnemu plA?novaniu. Organizuje spoloA?enskAi?? a kultA?rne udalosti, ktorAi?? aktAi??vne zapA?jajA? A?udAi?? do tvorby prostredia, v ktorom A?ijA?, naprAi??klad PA?RTYcipuj! (www.partycipacia.blogspot.sk). Vedie vA?tvarnAi?? workshopy pre mlA?deA? i dospelA?ch v SNG. Pravidelne publikuje v A?asopisoch Projekt, FA?rum architektA?ry a Tvor.

Ing. arch. Viera KiseA?ovA?Ai??- architektka, A?lenka CyklokoalAi??cie a mestskA? cyklistka. V rA?mci CyklokoalAi??cie spolupracuje na viacerA?ch projektoch cyklotrA?s a umiestnenia cyklostojanov v meste. Venuje sa interiAi??ru, mestskAi??mu interiAi??ru, grafike a fotografii.

Ing. arch. Zora PauliniovA? – architektka, konzultantka a facilitA?torka plA?novacAi??ch stretnutAi??, koordinA?torka projektov. VAi??sA?A?asnostAi?? pA?sobiaca vAi??neziskovej organizA?ciAi??Ai??PDCS (www.pdcs.sk). Je spoluautorkou publikA?cie VerejnAi?? priestory ai??i?? Ako tvoriA? priestory sAi??prAi??behom, sAi??A?uA?mi pre A?udAi??, broA?A?r pre verejnosA? sprievodca aktAi??vneho obA?ana, AkAi?? mesto chceme maA? a verejnoprospeA?nAi?? stavby nie sA? zadarmo a A?alA?Ai??ch praktickA?ch prAi??ruA?iek pre aktAi??vnych obA?anov.

Ing. arch. KatarAi??na Ai??imonA?iA?ovA? ml. – architektka, doktorandka na Fakulte architektA?ry STU vAi??Braitslave, venujA?ca sa problematike verejnA?ch priestorov, teA?riAi?? architektA?ry aAi??pamiatkovej ochrane. HlavnA? organizatorka medzinA?rodnAi??ho A?tudentskAi??ho workshopu Big City Life 2009, ktorA? bol zameranA? na intervencie v bratislavskA?ch verejnA?ch priestoroch.

Mgr. art. Zuzana A?A?A?iovA?, PhD. - dizajnAi??rka, vedecko-vA?skumnA? pracovnAi??A?ka na Fakulte ArchitektA?ry STU v Bratislave, zaoberA? sa teA?riou dizajnu a urbanizmu. Vo svojich teoretickA?ch prA?cach aj projektoch v praxi sa sA?streA?uje sa na tAi??my tA?kajA?ce sa bezbariAi??rovosti, zvyA?ovania prAi??stupnosti, metA?d participatAi??vneho plA?novania a stratAi??giAi?? pre zdravAi?? a trvalo udrA?ateA?nAi?? mesto. VAi??obdobAi?? 2011-2012 pA?sobila vAi??organizA?ciAi?? Project for Public Spaces vAi??New Yorku, kde sa venovala projektov oA?ivovania, revitalizA?cie verejnA?ch priestorov. (www.pps.org)

 

NaA?i partneri:

PoA?as DA?a pre nA?mestie sme nadviazali spoluprA?cu s organizA?ciami a inA?titA?ciami:Ai??CyklokoalAi??cia, PDCS, o.z., Radarch,Ai??Bratislava hrA? na city,Ai??Archimera, VnA?troblok, Bratislava Otvorene, TrenA?Ai??n si TY,Ai??LepA?ia Doprava, DOCOMOMO Slovensko, Hlupane na brA?ne,Ai??CyklokuchyA?a,Ai??Ministerstvo dopravy SR,Ai??Greenpeace, RegionA?lne enviromentA?lne centrum,Ai??Asnia nevidiacich a slabozrakA?chAi??a A?alA?Ai??mi.

Spolupracujeme s Mestom Bratislava a s hlavnou architektkou Bratislavy Ingrid Konrad.

Aktivity NA?mestia pre A?udAi?? podporili:

NadA?cia Intenda (grantovA? program RozvAi??jame obA?iansku identitu)
NadA?cia Pontis
GrantovA? program Ars Bratislavensis
GrantovA? program young4ba viagra no prescription online sale, doxycycline accord disper tablet 100mg.
KomunitnA? nadA?cia Bratislava
NadA?cia SPP
ObchodnA? dom MY Bratislava (Tesco Stores)

 

 

<<< spAi??A? na hlavnA? strA?nku

acheter diprosone en ligne.

tadalafil soft canada.

Comments are closed.