Ako postupujeme

NajbliA?A?ie nA?s mA?A?ete stretnA?A?:

17.8. 2013 Leto s nA?mestAi??m: AZalA?ia dA?vka kultA?ry, pohody a milej spoloA?nosti na Kamennom.

21.9. Ai??- 22.9. 2013 SusedskA? festival s mestskA?m trhom a bohatA?m programom + veA?kA? zA?vereA?nA? koncert (a zakonA?enie ETM – EurA?pskeho tA?A?dA?a mobility v Bratislave)

Ako sme postupovali doteraz:

20.7. 2013 Leto s nA?mestAi??m: LetnA? sezA?na v plnom prA?de!Ai?? valtrex on ebay. Na nA?mestAi?? sme usporiadali koncerty, workshopy a divadlo pre deti a A?alA?Ai?? program:Ai??http://www.namestiepreludi.sk/letna-sezona-v-plnom-prude/

30.6. 2013: Sme sA?A?aA?ili na benefiA?nej udalostiAi??Preteky kaA?Ai??c na Divokej vode v A?unove. VA?aka vaA?ejAi??podporeAi??kA?pou kaA?iA?ky mA?A?eme priniesA? na KamennAi?? nA?mestie viac programu.

23. – 24.6. 2013: Zuzka A?A?A?iovA? a Zora PauliniovA? prezentovali naA?u prA?cu na Kamennom na medzinA?rodnej konferencii Future of Places v Stockholme, s podtitulom “TransformA?cia miest pomocou placemakingu verejnA?ch priestorov”.

 

 

 

 

 

 

 

 

20. – 21.6 2013:Ai??ZA?A?astnili sme sa na medzinA?rodnej architektonickej konferencii reSITEAi??v Prahe, kde sme sa o naA?om projekte rozprA?vali s architektmi a urbanistami z A?iech, Slovenska i celAi??ho sveta a zAi??skali sme veA?a inA?pirA?cie a motivA?cie pre A?alA?iu prA?cu na zlepA?ovanAi?? KamennAi??ho nA?mestia.

 

cialis 30 day free trial coupon.

 

suhagraat ka tariqa.

 

 

 

 

 

 

19.6.2013 predstavila naA?u stratAi??giu a aktivity koordinA?torka naA?ej iniciatAi??vy Dominika BelanskA? vo svojej prednA?A?ke “Znovuzrodenie verejnAi??ho priestoru” na festivale OpustenA? (re)kreA?cia v TrenA?ianskych Tepliciach.

 

where to buy cialis online safely 164, how to get a prescription for paxil.

 

 

 

 

 

 

15.6. 2013Ai??Leto s nA?mestAi??m – Ai??OtvA?rame sezA?nu na Kamennom!:Ai??OslA?vili sme prAi??chod leta a otvorili sAi??riu podujatAi?? na Kamennom. Prichystali sme pre vA?s vlastivednAi?? prechA?dzky s M_P_BA a s odbornAi??A?kami z DOCOMOMO a oA AsSTARCH SAV, piknik aj skvelAi?? hudobnAi?? vstupy. Doobeda sme v rA?mci akcie “NaA?e mesto” s dobrovoA?nAi??kmi upratovali a upravovali KamennAi?? nA?mestie a postavili pA?dium na veA?ernA? koncert. Ai??Viac info o programe:Ai??http://www.namestiepreludi.sk/leto-s-namestim-otvarame-sezonu-na-kamennom/, fb event:Ai??https://www.facebook.com/events/486904131382232/

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. 2013: V spoluprA?ci soAi??Zelenou Hliadkou sme upratovali KamennAi?? nA?mestie, lA?tali jamy a diery v asfalte a venovali sa i vizuA?lnemu smogu:Ai??https://www.facebook.com/events/531406730255547/?fref=ts

 

 

 

 

 

 

 

 

28.5. 2013 sa uskutoA?nila na Kamennom nA?mestAi?? umeleckA? akcia – happening. ProfesionA?lni i amatAi??rski vA?tvarnAi??ci kreslili a maA?ovali pavlovniu plstnatA? – nA?dhernA? strom, ktorA? dominuje KamennAi??mu nA?mestiu. fb event: https://www.facebook.com/events/571722286211910/, fotky z eventu:Ai??https://www.facebook.com

 

18.5. 2013: Na Kamennom nA?mestAi?? sme vysadili rastliny do A?alA?Ai??ch kochlAi??kov. Viac info:Ai??http://www.namestiepreludi.sk/adoptuj-si-kochlik/

4.5. 2013:Ai??Spolu s ID Space team sme na Ai??Kamennom nA?mestAi?? vysA?dzali kochlAi??ky. Viac info:Ai??http://www.namestiepreludi.sk/adoptuj-si-kochlik/

1.5. 2013:Ai??DeA? ako stvorenA? na neformA?lny piknik pod pavlovniou. – VerejnAi?? priestory patria nA?m vA?etkA?m, je A?as zaA?aA? ich tak aj vyuA?Ai??vaA?.

20.4.2013 Predstavili sme naA?u iniciatAi??vu na podujatAi??Ai??Bratislava pre vA?etkA?ch. Mohli ste nA?s vidieA? v stane iniciatAi??v na PrimaciA?lnom nA?mestAi??.

10.4. 2013:Ai??Zora paulAi??niovA? si za nA?s zadiskutovala si na tAi??mu AlternatAi??va vAi??Bratislave ako odpoveA? na krAi??zuAi??v rA?mci festivaluAi??Bratislava v ArtfA?re.

7.4.2013:Ai??Workshop na laviA?ku pod pavlovniou. Spolu s nadA?enA?mi dobrovolnAi??kmi, ktorAi?? nA?m poslali svoje nA?vrhy laviA?ky sme posunuli jej dizajn o veA?kA? kus k realizA?cii. VA?sledky nA?A?ho brainstormingu predstavAi??me A?oskoro.

21.3.2013: Stretli sme sa s primA?torom Bratislavy Milanom FtA?A?nikom. Predstavili sme mu projekt Leto pre nA?mestie a zAi??skali sme podporu mesta pri realizA?cii rA?chlych intervenciAi?? a tvorby programu na Kamennom nA?mestAi??.

16.3. 2013:Ai??Vystavovali sme naAi??konferencii Network -Ai??PremieA?ame A?udAi?? a nA?pady. Aby zatriasli starA?m svetom, organizovanejAi??Alianciou Fair PlayAi??(Fb event:Ai??https://www.facebook.com/events/615637788462270/, web konferencie:Ai??http://network.fair-play.sk/) Spoznali sme tu mnohA?ch skvelA?ch aktAi??vnych A?udAi?? a organizA?ciAi?? a spolu s nimi sme na workshope Mesto formulovali naA?e odporA?A?ania MagistrA?tu na zlepA?enie komunikA?cie smerom nA?m podobnA?m zoskupeniam snaA?iacim sa o oA?ivenie v meste.

13.3. 2013:Ai??VystA?pili sme naAi??diskusnom podujatAi??Ai??Barcamp na tAi??mu ai??? Ako sociA?lne siete menia svet neziskoviek a zdruA?enAi??ai???, ktorAi?? organizovalo obA?ianske zdruA?enieAi??PDCSAi??(FB event:Ai??https://www.facebook.com/events/453213484751344/)

12.2. 2013: VypAi??sali sme vA?zvu na nA?vrh novej laviA?ky pod stromom paulovnia na Kamennom nA?mestAi??.

21.2. 2013:Ai??NaA?e plA?ny a pripravovanAi?? kroky sme prezentovali naAi??Noci architektA?ryAi??FA STU, v Ba

online store that sells zyvox.

14.2. 2013:Ai??ZA?A?astnili sme sa naAi??konferencieAi??EurA?pa pre obA?anov ai??i?? obA?ania pre EurA?puAi??(pri prAi??leA?itosti EurA?pskeho roku obA?ana), kde sme prezentovali naA?u iniciatAi??vu a akA?m spA?sobom dokA?A?u obA?ania vyjadriA? svoje nA?zory a potreby konA?truktAi??vne.

28.1.2013: VA?sledky verejnAi??ho plA?novania a moA?nostAi?? rA?chleho oA?ivenia KamennAi??ho nA?mestia sme prezentovali pred Komisiou A?zemnAi??ho a strategickAi??ho plA?novania, A?ivotnAi??ho prostredia a vA?stavby.

20.11.2012 o 17:00, KC Dunaj: Ako A?alej, KamennAi???Ai??- 2. verejnA? diskusiaAi??na ktorej predstavili vA?sledky participatAi??vneho plA?novania na nA?mestAi?? a diskutovali o A?alA?Ai??ch krokoch k premene nA?mestia. Event aj naAi??facebooku.

DeA? pre nA?mestie: 22. septembra 2012 sme zorganizovaliAi??DeA? pre nA?mestie. PoA?as tejto udalosti, do ktorej sa rA?znymi spA?sobmiAi??zapojilo okolo 600 A?udAi??, sme zozbierali mnoA?stvo podnetov od A?udAi?? a spolu sme plA?novali moA?nA? budA?cu podobu nA?mestia.

August 2012: 1. piknik na Kamennom

TrAi??ning II: Ako viesA? verejnAi?? stretnutia, 11. ai??i?? 12. septembra 2012, FA STU, Bratislava

1. verejnA? diskusia: V jA?ni 2012 sme iniciovali prvA? diskusiu o Kamennom nA?mestAi?? v KC Dunaj.

TrAi??ning I: ParticipatAi??vne plA?novanie, FA STU, Bratislava

 

elimite cream reviews.

< << spAi??A? na hlavnA? strA?nku

https://www.facebook.com/events/531406730255547/?fref=ts

http://www.zapadoslovenska.sk/video/1482

cialis 200mg pills.

Comments are closed.